20 år med middelaldermusikk


MODUS 20 år: Fra Sacre-coeur til Gamlebyens ruiner

Av Per Olav Reinton, styreleder i MODUS


MODUS ble etablert i 1998. Stifter og leder har hele tiden vært Gro Siri Ognøy Johansen. Her er historien om bakgrunnen for etableringen og noe av alt det som er utrettet disse 20 årene. 


 

 

Hun ble oppdaget som student i Paris. Da Gro Siri Ognøy Johansen sang i Sacre Coeur, kom Luis Marie Vigne opp til henne og ville ha henne med i ei sang­gruppe. Han var hovedlærer ved Conserva­toire National Superieur de Musique et Danse. Gro Siri kom i kontakt med ensem­blet Dialogosog Katerina Livljanics arbeide med liturgisk sang og folkemusikk fra Italia og Kroatia mens hun studerte ved Centre de musique médiévale de Paris,og da var det gjort: ideen om Modus Senter for Middelaldermusikk var sådd.

 

Det var ruinene i Gamlebyen i Oslo som trakk. Ingen steder i hjemlandet stakk det opp så mye nasjonal historie, og det var like før byen skulle feire sitt tusenårs­jubileum med stor aktivitet både på privat og offentlig hold. Norges Offentlige Utred­ninger (NOU 1991.31) hadde utredet et senter for opplevelse, aktivitet og kunn­skap i et framtidig middelalder­museum, Miljøbyen Gamle Oslo var i full aktivitet, bystyret i Oslo vedtok en regule­ringsplan i 1997, butikken Eufemia solgte klær og andre historisk inspirerte produk­ter. Gro Siri ville skape liv i ruinene og gi dem mening gjennom musikken. Her kunne det bli et miljø.

 

Hun ville lage et nordisk senter for middel­aldermusikk. Etter bruddet som skjedde ved reformasjonen og ved at landet ble en del av nasjonalstaten Danmark, forsvant den historiske kontinuiteten i norsk kunst og kultur. De liturgiske tekstene og musik­ken, som var skrevet på pergament, ble ødelagt og anvendt i mer triviell bruk som omslag for regnskapsbøker. Bare ruinene antydet hva som hadde vært. På dem skulle det bygges et senter.

 I nært samarbeid med andre ildsjeler, laget hun en plan for hva Modus senter for middelaldermusikk kunne bli, presenterte det for Etablerersenteret i Oslo i 1996, og ble oppfordret av dem til å delta i stiftelsen Generators nordiske idékonkurranse. Den konkurransen vant hun, og med prispen­gene på 50.000 kroner ble Modus etablert i 1998.

 

Stiftelsen skulle holde kurs, seminarer og sette i gang prosjekter med ulike kunstar­ter, bygge bro over landegrensene, ivareta både liturgisk og verdslig musikk, bygge opp samlinger, bli et bindeledd mellom amatører og profesjonelle, forskere og utøvere. Ut fra middelalderens tempera­ment – modus – skulle det skapes noe nytt, og det nye var er i ferd med å vokse fram i spenningsfeltet mellom det moderne Bjørvika og Gamlebyen.

 

Det virket åpenbart på den tiden at det var riktig å knytte Modus til Oslos gamle by og ruinene der. Men det skulle snart vise seg at det også hadde en svakhet. Aktivi­teten havnet på klassisk vis mellom to stoler: staten og kommunen. Det var tenkt som et nasjonalt senter, men ble plassert i sekken for kommunal aktivitet. Dermed ble Modus offer for stagnasjonen i Oslos gamle by etter jubileet i 2000. Det som var av kommersiell aktivitet av høy kvalitet, som butikken Eufema og Oslo Spiseforret­ning, måtte legge ned etter hvert som området ble lagt mer eller mindre øde som byggeplass, og optimismen ble til skuffelse når initiativ tørket inn og virksomhet stoppet opp.

 

”Hvorfor denne intenst sterktduftende oppblomstringen av middelaldermusikk i de siste ti-årene? Det er nok mange svar. Men ett av dem er dette: Vi leter etter oss selv og går til røttene i kultu­ren. Middelaldermusikken er ikke vidløftig. Det er mye ”jord” i den. Den er i det hele tatt fra en tid da ”kunst” ikke var kunst, og religion, tilbedelse, dans, poesi og musikk ikke levde i skilte skap.” Olav Egil Aune i avisa Vårt Land mandag 1. August 2011

 


Men Modus har overlevd og holdt det gå­ende i tjue år, på grunn av dugnadsarbeid, ildsjeler og inspirasjon tilført fra utlandet gjennom festivaler med middelaldermusikk og Eufemia-dager. Det begynte som en Olsok-festival i år 2000, fortsatte i samar­beid med Oslo Middelalderfestival, og videre i egen regi med musikkfestivaler arrangert i Gamle Aker kirke og i Kultur­historisk Museum.

 

Modus har vært en kunstnerisk reise, hevder Gro Siri. Det har først og fremst vært et kunstprosjekt.